ZASADY KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu „Ulubiona azjatycka zupa”, zwanego dalej „Konkursem” jest MAIKOSUSHI PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 318, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000629151; NIP 8952087981; REGON 365006422, zwana dalej „Organizatorem”
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest MAIKOSUSHI PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 318, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000629151; NIP 8952087981; REGON 365006422.
 3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez portal Facebook.
 5. Od 7.07.2021 roku do 13.07.2021 roku do godziny 23:59, Organizator przyjmuje zgłoszenia, które wezmą udział w Konkursie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie pod postem konkursowym komentarza, który zawierał będzie odpowiedź na pytanie konkursowe oraz prawidłowo odda głos w głosowaniu na ulubioną zupę w Maiko Sushi. Ilość komentarzy dodawanych przez jednego autora jest nieograniczona.
 7. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest umieszczenie przez danego użytkownika odpowiedzi pod postem konkursowym. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi być autorskim dziełem osoby dodającej komentarz.
 8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora, nagrodzi dwadzieścia osób, których odpowiedzi – według swojej subiektywnej opinii – uzna za najciekawsze.
 9. Nagrodami w Konkursie są:
  20 szt. jednorazowy voucher rabatujący 1 porcję dowolnej zupy z menu Maiko Sushi do ceny 1 zł brutto. 
  Voucher będzie możliwy do wykorzystania na maikosushi.pl (w formie kodu elektronicznego) lub w lokalu Organizatora, w restauracji Maiko Sushi (ul. Zakładowa 20F, Wrocław), w godzinach otwarcia restauracji, do 31.08.2021 roku.
  Voucher nie łączy się z innymi promocjami i stałymi rabatami.
 10. Odbiór Nagrody możliwy będzie osobiście do 31.08.2021 roku w restauracji Maiko Sushi przy ul. Zakładowej 20F we Wrocławiu (za okazaniem Obsłudze dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodną z danymi z serwisu Facebook) lub w formie zdalnej (wówczas Zwycięzca otrzyma zamiennie jednorazowy kod elektroniczny do realizacji na maikosushi.pl).
 11. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub przekazania jej osobom trzecim.
 12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Maiko Sushi (https://www.facebook.com/Maikosushiwroclaw/) do 16.07.2021 roku.
 13. Organizator przewidział Nagrody Dodatkowe przyznawane każdemu (bez względu na udział w Konkursie), według poniższych wytycznych:
  Rabat na wszystkie zupy w Maiko Sushi w wysokości [X]%, zależny od ilości reakcji pod postem konkursowym. Jeżeli w momencie zakończenia głosowania, tj. 13.07.2021 roku o godzinie 23:59, liczba reakcji pod postem konkursowym wyniesie:
  • pomiędzy 100 a 249 reakcji, wyżej wymieniony rabat wyniesie 20%;
  • pomiędzy 250 a 499 reakcji, wyżej wymieniony rabat wyniesie 35%;
  • powyżej 500 reakcji, wyżej wymieniony rabat wyniesie 50%.
 14. Wyżej wymieniony rabat będzie obowiązywał w terminie od 14.07.2021 roku do 15.07.2021 roku przy zamówieniach telefonicznych, osobistych w lokalu Organizatora lub zamówieniach przez stronę maikosushi.pl. Pozostałe formy zamówień z przyczyn niezależnych od Organizatora są wyłączone z promocji.
 15. Wyżej wymieniony rabat nie łączy się z innymi promocjami i stałymi rabatami.
 16. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie uczestnik jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 pozycja 883).
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili w formie poprawki, o której informacja zostanie umieszczona w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/Maikosushiwroclaw/).
 18. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka MAIKOSUSHI PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 318, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000629151; NIP 8952087981; REGON 365006422.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku zwycięzców dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest przeprowadzenie Konkursu, w którym Uczestnik zdecydował się wziąć udział. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Facebook uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust. 6. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe zwycięzców mogą być także ujawniane organom podatkowym w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody. W ramach Konkursu będą̨ przetwarzane dane w postaci: loginu w serwisie Facebook (nick), a także imienia, nazwiska, adresu email lub innego korespondencyjnego, jeśli Uczestnik zgłosi reklamację.

3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: restauracja@maikosushi.pl

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród. Dane Uczestników, w tym Zwycięzców, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dane nie będą profilowane.