ZASADY KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu „Polskie sushi”, zwanego dalej „Konkursem” jest MAIKOSUSHI PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 318, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000629151; NIP 8952087981; REGON 365006422, zwana dalej „Organizatorem”
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest MAIKOSUSHI PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 318, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000629151; NIP 8952087981; REGON 365006422.
 3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez portal Facebook.
 5. Od 15.06.2021 roku do 20.06.2021 roku do godziny 23:59, Organizator przyjmuje zgłoszenia, które wezmą udział w Konkursie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie pod postem konkursowym komentarza, który zawierał będzie odpowiedź na pytanie konkursowe. Ilość komentarzy dodawanych przez jednego autora jest nieograniczona.
 7. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest umieszczenie przez danego użytkownika odpowiedzi pod postem konkursowym. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi być autorskim dziełem osoby dodającej komentarz.
 8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora, nagrodzi dwie osoby według poniższych wytycznych:

– jedną osobę, której odpowiedź Jury uzna za wyróżniającą się (według swojej subiektywnej opinii);

– jedną osobę, której odpowiedź zdobędzie największą ilość reakcji (z pominięciem komentarzy).

 • Nagrodami w Konkursie są dwa vouchery o wartości 150 zł do wykorzystania na maikosushi.pl (w formie kodu elektronicznego) lub na miejscu, w restauracji Maiko Sushi (ul. Zakładowa 20F, Wrocław), w godzinach otwarcia, do 31.07.2021 roku.
 • Odbiór Nagrody możliwy będzie osobiście do 31.07.2021 roku w restauracji Maiko Sushi przy ul. Zakładowej 20F we Wrocławiu (za okazaniem Obsłudze dokumenty potwierdzającego tożsamość zgodną z danymi z Facebooka) lub w formie zdalnej (wówczas Zwycięzca otrzyma zamiennie kod elektroniczny do realizacji na maikosushi.pl).
 • Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub przekazania jej osobom trzecim.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u MaikoSushi (https://www.facebook.com/Maikosushiwroclaw/) do 22.06.2021 roku.
 • Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie uczestnik jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 pozycja 883).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili w formie poprawki, która umieszczona zostanie w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/Maikosushiwroclaw/).
 • W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka MAIKOSUSHI PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 318, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000629151; NIP 8952087981; REGON 365006422.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku zwycięzców dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest przeprowadzenie Konkursu, w którym Uczestnik zdecydował się wziąć udział. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Facebook uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust. 6. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe zwycięzców mogą być także ujawniane organom podatkowym w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody. W ramach Konkursu będą̨ przetwarzane dane w postaci: loginu w serwisie Facebook (nick), a także imienia, nazwiska, adresu email lub innego korespondencyjnego, jeśli Uczestnik zgłosi reklamację.

3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: restauracja@maikosushi.pl

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród. Dane Uczestników, w tym Zwycięzców, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dane nie będą profilowane.

Dodaj komentarz